Helhedsplan Amager Strandvej
TOTALRÅDGIVER: Spektrum Arkitekter
BYGHERRE: Københavns Kommune
ILLUSTRATION: Spektrum Arkitekter
Det grønne bånd
Projektområdet indgår som en del af et grønt bånd, der ligger som en overgangszone ml. by og vand. Tværgående forbindelser skaber adgang fra by til vand. En mulig kystrute skaber forbindelse på langs af kysten. Denne placering kalder på en anderledes tilgang. Der skal ikke nødvendigvis være ‘by’, som vi kender den i det grønne bælte. Der skal være noget andet. Vi foreslår en helhedsplan, der respekterer og understøtter de eksisterende karaktertræk med netop; de tværgående forbindelser, den langsgående og ’perlerne’ på snoren: De rekreative, maritime programmer.
Illustration af helhedsplan
Skolen tænker vi som et nyt blåt pejlemærke i ‘det grønne bælte’. Et pejlemærke, der knytter sig til vandet og derved understøtter kysten og kystområdet som offentligt område, tilgængeligt for alle.
Landskabet
Vi foreslår en bebyggelse, der friholder så store frie områder som muligt. Områder som kan udvikles som frodig, vild og mangfoldig bynatur. Nærmere bestemt foreslår vi at beplante store dele af området med græsser, buske og træer som vi kender fra de kystnære strandenge. I dette ’vilde’ landskab skabes lommer til ophold og et deltalignende stiforløb danner en ny tværgående forbindelse mellem by og vand. Aksen fra Holmbladsgade bibeholdes som en visuel forbindelse, mens den fysiske forbindelse optræder som en flerstrenget oplevelsessti. Således kan hele området betragtes som en grøn tværgående korridor. Strandengen foreslås beplantet med forskellige strandurter og græsser, enebær, havtorn, hvidtjørn, skovæble, bjergfyr og vild stikkelsbær. Der udlægges endvidere områder med bio-cover til naturlig oprensning af den forurenede jord, ligesom fytoremediering kan indtænkes.
Maritime Nyttehaver
Skolens beliggenhed ved vandet og nabo til en række nyttehaver og en lokal bådforening, gør det oplagt at introducere maritime nyttehaver og akvakultur som en pædagogisk aktivitet. Vi foreslår at opdele både land- og vandarealer i dyrknings/- forsøgsfelter, hvor skolebørnene kan eksperimentere/ teste/ lære om dyrkning af fødevarer på bæredygtig vis. Til lands kan der fx dyrkes strandurter og spiselig strandbeplantning I vandet kan der fx dyrkes, muslinger, østers, tang og fisk.
Ferskvand, Brakvand, Saltvand
På land udlægges områder med bio-cover til naturlig oprensning af den forurenede jord, ligesom fytoremediering kan indtænkes. Kanalen omdirigeres og oprenses naturligt gennem rodzoneanlæg, sandfang, græsser o.l. Kanalen kan udgøre et spændende eksperimentarium, idet der her vil være brakvand med kar, der alle har forskellige grader af saltindhold.
show sidebar & content